Tecnologia remota sense rasa

Tecnologia remota sense rasa

En ocasions, la seva instal·lació pot patir danys puntuals en punts de difícil accés, tals com a porus, fissures, esquerdes, erosió, penetració d'arrels, rebaves, connexions penetrants, solidificació i/o adhesió d'abocaments, etc. Amb la finalitat d'evitar actuacions directes i per tant la dràstica excavació de rases, oferim serveis complementaris de tecnologia d'intervenció remota.

Sempre que les característiques de la instal·lació ho permetin (secció, accessos, fisonomia del conducte, estat integral de sanejament i manteniment) es desplaça un robot tele-operat, que desenvolupa tasques de fresat, reparació i estanqueïtat o rehabilitació, de forma remota.